O terapii

Na czym polega terapia Bowena?

The Original Bowen Technique – BOWTECH – to powięziowa terapia manualna. Działa nie tylko poprzez układ nerwowy zarówno na poziomie strukturalnym, jak i funkcjonalnym, przez system mięśniowy i powięziowy, ale także przez układ limfatyczny i krążenia. Jest to technika znana ze swej efektywności w dolegliwościach wewnętrznych, w procesie rehabilitacji, jak i w profilaktyce zdrowotnej.

Technikę Bowena można stosować dla osób w każdym wieku – od noworodków do osób w podeszłym wieku.

Najprościej można ją określić jako system informacji wysyłanych do organizmu pacjenta ze ściśle określonych punktów ciała, przenoszonych w postaci wibracji poprzez układ nerwowy do mózgu. Bodźce zapoczątkowują ogólnoustrojowe procesy naprawcze, które przywracają organizm do równowagi.

Leczenie zachodzi tu na wiele sposobów. Rozpoczyna się od zrelaksowania organizmu i przejęcia dominacji przez układ nerwowy przywspółczulny. Oczyszczenie organizmu przez pobudzenie nerek oraz układu limfatycznego. W dalszej konsekwencji następują procesy regeneracyjne i wzmacniające narządów i poszczególnych układów, co wiąże się z przywróceniem im funkcjonalności. Ma też miejsce pobudzenie mechanizmów obronnych organizmu, zarówno w sferze fizjologicznej, gdzie poprawia się odporność (wirusy, bakterie, alergeny), jak również psychicznej i emocjonalnej, gdzie pacjent uodparnia się na czynniki stresogenne.

Podstawową cechą tej metody jest delikatność, gdyż terapeuta wykonuje subtelne ruchy na ciele pacjenta, które są bezbolesne. Terapia jest nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna.

Dla kogo

Wskazania do terapii Bowena

Przy­kła­do­we scho­rze­nia, w le­cze­niu któ­rych tech­ni­ka Bo­we­na da­je bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty:

 • pro­ble­my mięśniowo-szkieletowe:
  ◦ bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kulszowa
  ◦ wa­dy krę­go­słu­pa (m. in. sko­lio­za), dyskopatie
  ◦ scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp (rów­nież Ha­lu­xy)
  ◦ ze­spół cie­śni nadgarstka, ło­kieć tenisisty i gol­fi­sty
  ◦ bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku (w tym „zam­ro­żo­ny bar­k”)
  ◦ pro­ble­my ze stawem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym
  ◦ zwy­rod­nie­nia i zapalenia sta­wów (w tym RZS, ZZSK)
  ◦ bó­le na sku­tek przeciążenia
 • cho­ro­by neurologiczne: udary mózgu, urazy mózgu, MPD, Parkinson, SM
 • pro­ble­my oddechowe: ast­ma, ro­ze­dma płuc
 • aler­gie, sła­ba odporność organizmu
 • bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, epilepsja, za­to­ki, dysfunkcje narządów zmysłów
 • pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, miesiączkowaniem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bezpłodnością
 • do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i okołoporodowe
 • pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, schorzenia pęcherzyka żółciowego, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to drażliwe), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy
 • pro­ble­my krążeniowe: związane z ciśnieniem tętniczym, cho­ro­by serca, za­to­ry limfatyczne
 • na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja
 • ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia
 • fi­bro­mial­gia i miastenia
 • cho­ro­by tar­czy­cy i innych gru­czo­łów dokrewnych
 • scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: choroby ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, mo­cze­nie noc­ne (u dzie­ci), nietrzymanie mo­czu (u do­ro­słych)
 • i wie­le in­nych

Nie ma prze­ciw­wska­zań do sto­so­wa­nia Te­ra­pii Bo­we­na. Nie da­je ona też skutków ubocznych.

W Centrum Neuroterapii Rutkowscy będziecie Państwo pracowali z doświadczoną terapeutką posiadającą stopień “Terapeuta Bowtech w stopniu mistrzowskim”

Opis metody i zdjęcia publikowane za zgodą firmy Bowen Polska (www.bowenpolska.pl).

Kontakt

Umów się na wizytę

Rejestracja telefoniczna:
– od poniedziałku do piątku 9:00-18:00
– w sobotę 9:00-13:00

lub rejestracja mailowa: kontakt@centrum-neuro.pl

Godziny pracy Centrum:
– od poniedziałku do piątku 9:00-18:00
– w sobotę 9:00-13:00

Konto bankowe do opłat:
SourceOne Group Sp. z o.o.
BNP Paribas nr 57 1750 0012 0000 0000 2938 5227

Formularz kontaktowy

Terapie

Obecnie prowadzimy działania z zakresu