Lista chorób

Wady wymowy (dyslalia)

Dyslalia to zaburzenie mowy chrakteryzujące się nieprawidłowym wymawianiem poszczególnych głosek.

Wśród nieprawidłowości można zauważyć: braki realizacji głosek, opuszczanie lub zamiana głoski na inną, a także zniekształcone brzmienie głosek. Najczęściej występującymi wadami wymowy są:

  • sygmatyzm (seplenienie) – nieprawidłowa realizacja głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c,dz, sz, ż, cz, dż.
  • rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski /r/
  • lambdacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski /l/
  • kappacyzm i gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głosek /k/ i /g/, najczęściej zastępowane są głoskami /t/ i /d/
  • mowa bezdźwięczna – nieprawidłowa realizacja głosek zawierających cechę dźwięczności, polegająca na zamianie głosek dźwięcznych na ich bezdźwięczne odpowiedniki, np. głoska /b/ będzie zamieniana na /p/, głoska /g/ na /k/, /d/ na /t/.

Polecana terapia: Neurologopedia