Lista chorób

Dysleksja jest schorzeniem, które stwierdza się wówczas, gdy dziecko, pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego ma problemy w nauce czytania i pisania.

Dzieci dotknięte dysleksją mają trudności w spostrzeganiu wzrokowym (mylą litery i cyfry o podobnych kształtach) słuchowym, prezentują trudności pamięcią (wzrokową, słuchową, ruchową).

Ze względu na prezentowane trudności wyróżnia się:

  • dysleksję – trudności w czytaniu,
  • dysortografię – trudności w pisaniu (wolniejsze tempo opanowywania tej czynności, liczne błędy ortograficzne),
  • dysgrafię – niski poziom graficzny pisma.

Polecana terapia: Biofeedback, Neurologopedia