Aktualności

Nowe terapie w ofercie CNR

Stałe rozszerzanie zakresu terapii oferowanych naszym pacjentom jest jednym z kluczowych zadań jakie stawiamy przed sobą w Centrum Neuroterapii Rutkowscy. Terapie te jednak muszą się wpasowywać w naszą koncepcję prowadzenia CNR – zapewnienie kompleksowej oferty wsparcia dla pacjentów ze schorzeniami układu neurologicznego. Terapie “muszą do siebie pasować” i się wzajemnie uzupełniać.

Z tych właśnie powodów już w te wakacje nastąpi znaczące rozszerzenie naszej oferty terapeutycznej. Będziemy w stanie Wam zaoferować zajęcia z logopedii / neurologopedii oraz wprowadzamy do oferty terapie techniką Bowen – BOWTECH.

Logopedia / neurologopedia

Wiele zaburzeń lub uszkodzeń układu neurologicznego wpływa na ograniczenie możliwości komunikacyjnych pacjenta, jak również utrudnia jedzenie i picie.

Funkcje te są dla każdej osoby podstawą komfortowego i bezpiecznego funkcjonowania w otoczeniu. Z tego terapie neurologopedyczna są niezwykle istotnym elementem oferty leczniczej w CNR.

Logopedzi w naszym Centrum są wspierani przez nowoczesne urządzenia terapeutyczne, jak mikropolaryzacja (tDCS), elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa TENS/EMS lub biofeedback. Stosowany jest też kinesiotaping logopedyczny. Wykorzystanie dostępnych w naszym Centrum Neuroterapii miejscu urządzeń pozwala osiągnąć szybsze efekty w terapii.

W naszej poradni neurologopedii oferujemy Państwu kompleksową diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemami logopedycznymi oraz neurologopedycznymi.

Nasi specjaliści mogą Was wesprzeć m.in. w zakresie:

Terapia Bowena BOWTECH

The Original Bowen Technique – BOWTECH – to powięziowa terapia manualna. Działa nie tylko poprzez układ nerwowy zarówno na poziomie strukturalnym jak i funkcjonalnym, przez system mięśniowy i powięziowy, ale także przez układ limfatyczny i krążenia. Jest to technika znana ze swej efektywności w dolegliwościach wewnętrznych, w procesie rehabilitacji, jak i w profilaktyce zdrowotnej.

Technikę Bowena najprościej można określić jako system informacji wysyłanych do organizmu pacjenta ze ściśle określonych punktów ciała, przenoszonych w postaci wibracji poprzez układ nerwowy do mózgu. Bodźce zapoczątkowują ogólnoustrojowe procesy naprawcze, które przywracają organizm do równowagi.

Leczenie zachodzi tu na wiele sposobów. Rozpoczyna się od zrelaksowania organizmu i przejęcia dominacji przez układ nerwowy przywspółczulny. Oczyszczenie organizmu przez pobudzenie nerek oraz układu limfatycznego. W dalszej konsekwencji następują procesy regeneracyjne i wzmacniające narządów i poszczególnych układów, co wiąże się z przywróceniem im funkcjonalności. Ma też miejsce pobudzenie mechanizmów obronnych organizmu, zarówno w sferze fizjologicznej, gdzie poprawia się odporność (wirusy, bakterie, alergeny), jak również psychicznej i emocjonalnej, gdzie pacjent uodparnia się na czynniki stresogenne.

Podstawową cechą tej metody jest delikatność, gdyż terapeuta wykonuje subtelne ruchy na ciele pacjenta, które są bezbolesne. Wyżej wspomniane ruchy są stosowane w ściśle określonych punktach ciała, niekoniecznie w rejonach objętych dolegliwością, a jednak na te rejony skutecznie oddziałują, powodując ich leczenie. Potwierdza to nieinwazyjność i bezpieczeństwo stosowania tej metody. Jej prostota przejawia się w spójnym i czytelnym schemacie postępowania z pacjentem, a także w dostępności i łatwości opanowania przynajmniej w podstawowym zakresie.

Kolejną cechą jest wyjątkowa skuteczność, która pozwala wyleczyć lub przynajmniej doprowadzić do zauważalnej poprawy stanu zdrowia w znacznie krótszym czasie, niż przeciętnie wymagany dla danego schorzenia. Minimalizm, zarówno w kwestii ilości wykonywanych ruchów w czasiejednego spotkania, jak i ilości sesji potrzebnych do wyleczenia pacjenta, jest kolejną cechą charakterystyczną dla tej metody. Terapeutom, posiadającym doświadczenia z innymi metodami takimi jak masaż, sprawia wiele trudności przyswojenie sobie tego minimalizmu i zaakceptowanie faktu, że nie trzeba wkładać wielkiego wysiłku fizycznego przez godzinę, lecz wystarczy wykonać kilka subtelnych ruchów, aby osiągnąć ten sam, a nierzadko znacznie silniejszy i trwalszy efekt terapeutyczny. To samo dotyczy niektórych pacjentów, którzy oczekują od terapeuty poświęcenia im czasu i uwagi w ciągu całego zabiegu. W Technice Bowena terapeuta wykonuje nie wiele ruchów, a pomiędzy nimi stosuje przerwy.

Przy­kła­do­we scho­rze­nia, w le­cze­niu któ­rych tech­ni­ka Bo­we­na da­je bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty:

 • pro­ble­my mię­śnio­wo­-sz­kie­le­to­we:
  • bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kul­szo­wa
  • wa­dy krę­go­słu­pa (m. in. sko­lio­za), dys­ko­pa­tie
  • scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp (rów­nież Ha­lu­xy)
  • ze­spół cie­śni nad­garst­ka, ło­kieć te­ni­si­sty i gol­fi­sty
  • bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku (w tym „zam­ro­żo­ny bar­k”)
  • pro­ble­my ze sta­wem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym
  • zwy­rod­nie­nia i za­pa­le­nia sta­wów (w tym RZS, ZZSK)
  • bó­le na sku­tek prze­cią­że­nia
 • cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne: uda­ry, MPD, Par­kin­son, SM
 • pro­ble­my od­de­cho­we: ast­ma, ro­ze­dma płuc
 • aler­gie, sła­ba od­por­ność or­ga­ni­zmu
 • bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, epi­lep­sja, za­to­ki, dys­funk­cje na­rzą­dów zmy­słów
 • pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, pro­sta­tą, bez­płod­no­ścią
 • do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we
 • pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to draż­li­we), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy
 • pro­ble­my krą­że­nio­we: zwią­za­ne z ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­by ser­ca, za­to­ry lim­fa­tycz­ne
 • na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na (w tym ADHD), de­pre­sja
 • ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia
 • fi­bro­mial­gia i mia­ste­nia
 • cho­ro­by tar­czy­cy i in­nych gru­czo­łów do­krew­nych
 • scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, mo­cze­nie noc­ne (u dzie­ci), nie­trzy­ma­nie mo­czu (u do­ro­słych)
 • i wie­le in­nych

Centrum Neuroterapii Rutkowscy będziecie Państwo pracowali z doświadczoną terapeutka posiadającą stopień “Terapeuta Bowtech w stopniu mistrzowskim”

Jeśli zainteresował Cię temat, skontaktuj się z nami, a opowiemy Ci więcej o proponowanych przez nas procesach terapii i pomożemy dobrać odpowiednie dla Ciebie propozycje lecznicze.

Wpis bazuje na treści publikowanej na stronie Bowen Polska Theoklitos Tsallos: https://bowenpolska.pl

Spodobał Ci się nasz wpis? Możesz go udostępnić

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnowsze wpisy

Poznaj również nowości z Neurologii